Polityka prywatności

Polityka prywatności i ochrony informacji

Niniejsza Polityka prywatności danych osobowych (dalej – Polityka prywatności) dotyczy wszystkich informacji, jakie serwis „bikeles.pl” może uzyskać o Użytkowniku podczas korzystania z serwisu, programów i produktów serwisu „bikeles.pl”.

1 Definicja terminów

1.1 W niniejszej Polityce Prywatności używane są następujące terminy:

1.1.1. „Administracja strony internetowej „bikeles.com” (dalej – Administracja strony)” – upoważniony personel do zarządzania stroną internetową, który organizuje i (lub) wykonuje przetwarzanie danych osobowych, a także określa cel przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych do przetwarzania, działania (operacje) wykonywane z danymi osobowymi.

1.1.2. „Dane osobowe” – wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowanej lub określonej osoby fizycznej (podmiotu danych osobowych).

1.1.3. „Przetwarzanie danych osobowych” – jakiekolwiek działanie (operacja) lub zestaw działań (operacji) wykonywanych przy użyciu lub bez użycia środków automatyzacji z danymi osobowymi, w tym zbieranie, utrwalanie, systematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizowanie, zmienianie), pobieranie, wykorzystywanie, przekazywanie (rozpowszechnianie, udostępnianie), anonimizowanie, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.

1.1.4. „Poufność danych osobowych” – obligatoryjny wymóg dla Operatora lub innej osoby mającej dostęp do danych osobowych, aby zapobiec ich rozpowszechnianiu bez zgody osoby, której dane dotyczą lub dostępności innych podstaw prawnych.

1.1.5 „Użytkownik Serwisu (dalej „Użytkownik”) – osoba, która uzyskuje dostęp do Strony za pośrednictwem Internetu i korzysta z Serwisu „bikeles.com”.

1.1.6. „Cookies” to małe fragmenty danych wysyłane przez serwer internetowy i przechowywane na komputerze użytkownika, które klient lub przeglądarka internetowa wysyła do serwera internetowego przy każdej próbie otwarcia strony danego serwisu.

1.1.7. „Adres IP” – to unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej oparty na protokole IP.

2) Przepisy ogólne

2.1 Korzystanie przez Użytkownika z serwisu „bikeles.com” oznacza zgodę na niniejszą Politykę Prywatności oraz warunki przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

2.2 W przypadku braku zgody na warunki Polityki Prywatności Użytkownik musi zaprzestać korzystania z serwisu „bikeles.com”.

2.3 Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej „bikeles.com” oraz wszystkich jej subdomen. Serwis nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe osób trzecich, do których Użytkownik może przejść poprzez linki dostępne w Serwisie.

2.4 Administracja tej strony nie sprawdza poprawności danych osobowych podanych przez Użytkownika.

3. Przedmiot Polityki Prywatności

3.1 Niniejsza Polityka Prywatności określa zobowiązania Administracji strony „bikeles.com” do nieujawniania i zapewnienia ochrony poufności danych osobowych, które Użytkownik przekazuje na prośbę Administracji strony.

3.2 Dane osobowe podlegające przetwarzaniu na podstawie niniejszej Polityki Prywatności są przekazywane przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularza opinii na stronie internetowej „bikeles.com” i obejmują następujące informacje

3.2.1. nazwa Użytkownika;

3.2.2. adres poczty elektronicznej (e-mail).

4. Cele zbierania danych osobowych Użytkownika

4.1. Administracja serwisu „bikeles.com” może wykorzystywać Dane Osobowe Użytkownika w celu

4.1.1. nawiązanie kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem, w tym wysyłanie powiadomień, zapytań dotyczących korzystania z Serwisu „bikeles.com”, rozpatrywanie próśb i wniosków Użytkownika.

4.1.2. zapewnienie Użytkownikowi skutecznego wsparcia technicznego w przypadku problemów związanych z korzystaniem z Serwisu „bikeles.com”.

4.1.3. dostarczanie Użytkownikowi za jego zgodą newsletterów i innych informacji w imieniu bikeles.pl lub w imieniu partnerów bikeles.pl.

4.1.4. zapewnienie Użytkownikowi dostępu do stron internetowych lub usług partnerów bikeles.pl w celu otrzymania produktów, aktualizacji i usług.

5. Metody i warunki przetwarzania danych osobowych

5.1 Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się bez ograniczeń czasowych, za pomocą dowolnych środków prawnych, w tym systemów informatycznych danych osobowych z wykorzystaniem lub bez wykorzystania narzędzi automatyzacji.

5.2 Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym Federacji Rosyjskiej tylko na podstawie i w sposób określony przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.

5.3 Administracja strony podejmuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją, zablokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi bezprawnymi działaniami osób trzecich.

6. Odpowiedzialność stron

6.1 W przypadku utraty lub ujawnienia Informacji Poufnych, Administracja Strony nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Informacje Poufne

6.1.1. Stał się publicznie dostępny przed jego utratą lub ujawnieniem.

6.1.2. został otrzymany od osoby trzeciej przed jego otrzymaniem przez Administrację Strony.

6.1.3. został ujawniony za zgodą Użytkownika.

7. Dodatkowe warunki

7.1. Administracja Serwisu ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności bez zgody Użytkownika.

7.2. Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie od momentu jej zamieszczenia na Stronie Internetowej „bikeles.pl”, chyba że nowa Polityka Prywatności stanowi inaczej.

7.3 Aktualna Polityka Prywatności dostępna jest pod adresem bikeles.com/polityka-konfidencialnosti.